GwarancjaFirma "InteXPC" zapewnia klientom sprawne działanie sprzętu komputerowego w okresie od 1 do 12 miesięcy w zależności od rodzaju zakupionego towaru oraz podpisanej umowy.


Jeśli chcesz sprawdzić ile pozostało gwarancji, wejdź w poniższy link:

SPRAWDŹ GWARANCJĘW przypadku wykrycia usterki użytkownik zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie z Naszą Firmą telefonicznie bądź drogą mailową, oraz wypełnić wniosek on-line.


WYPEŁNIJ WNIOSEK ZGŁOSZENIA NA SERWIS


Podstawą realizacji gwarancji jest dostarczenie na adres InteXPC ul. Sowińskiego 25B, 44-100 Gliwice, reklamowanego towaru, wraz z kopią dowodu zakupu, karty gwarancyjnej oraz poprawnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (WYPEŁNIJ WNIOSEK), z dokładnym opisem usterki,

Warunki gwarancji

1.   Firma INTEXPC gwarantuje sprawne działanie sprzętu.

2.   Gwarancja udzielana jest na określony czas. Liczony od daty wydania sprzętu. Okres gwarancji jest liczony w miesiącach.

3.   Gwarant w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych tkwiących w sprzęcie

i ujawnionych w terminie określonym w gwarancji.

4.   Gwarancja nie obejmuje instalacji oprogramowania oraz konserwacji sprzętu.

5.   Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne (np. toner, bateria itp.)

6.   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu, konserwacji bądź transportu.

7.   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z przepięć sieci elektrycznej, telefonicznej, LAN. Zalecamy używania filtrów przeciw przepięciowych.

8.   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnej naprawy bądź przeróbki sprzętu.

9.   Wady fizyczne będą usunięte niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu do serwisu Gwaranta. Okres naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony do 28 dni.

Okres naprawy przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

 

10.  Sprzęt objęty gwarancją może być dostarczony do serwisu Gwaranta osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Koszt dostarczenia sprzętu ponosi Kupujący. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt będzie pozbawiony wad osoba reklamująca sprzęt będzie obciążona kosztami badań serwisowych.


11.  Uprawniony do gwarancji ma prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad jeśli serwis Gwaranta stwierdzi, że usterka jest niemożliwa do usunięcia.


12.  W przypadku gdy niemożliwa jest wymiana wadliwego sprzętu na taki sam model wówczas istnieje możliwość wymiany na model o zbliżonych parametrach technicznych.


13.  W przypadku wymiany na inny model Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany zwrócić kompletny reklamowany sprzęt.


14.  Nalepki znajdujące się na sprzęcie oraz inne oznaczenia nie mogą zostać uszkodzone bądź zatarte. Uszkodzenie bądź zatarcie powoduje utratę gwarancji


15.  Wszelkie modyfikacje treści karty gwarancyjnej mogą być dokonywane jedynie przez upoważnione do tego osoby.


16.  Sprzęt dostarczany do gwaranta musi zostać odpowiednio zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.


17.  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na jakimkolwiek nośniku reklamowanego sprzętu. Sprzęt przyjmowany do serwisu musi posiadać certyfikat autentyczności oprogramowania. W innym wypadku nie zostanie on przyjęty.


18.  Podstawą do naprawy sprzętu objętego gwarancją jest wypełniony wniosek gwarancyjny, który jest dostępny na Naszej stronie w zakładce serwis oraz kopia dowodu zakupu.


19.  Nieodebranie sprzętu w ciągu 30 dni od ustalonej daty odbioru zgodnie z art. 180 k.c. w związku z art 60 k.c. serwis potraktuje jako wolę wyzbycia się własności co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. (W przypadku odbioru osobistego reklamowanego sprzętu). W pozostałych przypadkach koszt magazynowania przedmiotu wynosi 50zł netto dzień.

 

Każdy reklamowany sprzęt serwis gwaranta sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli reklamowany sprzęt jest sprawny, gwarant obciąża reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu, wg "Cennika Usług Serwisowych"W razie pytań prosimy o kontakt:

tel:
(+48) 32 420 73 75
(+48) 730 962 962


e-mail:
sklep@intexpc.pl

Copyright © INTEXPC all rights reserved.
VISA
MasterCard
PayPal
Mastero
Visa Electron